โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

เพราะในโลกปัจจุบันภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารในโลกยุคไร้พรมแดน เป็นภาษาของอาเซียน และเป็นภาษาสากล การจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หรือ The Intensive English Program (IEP) โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ เริ่มเปิดดำเนินการรับนักเรียนรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยเป็นห้องเรียนที่เปิดให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาได้มีทางเลือกในการศึกษาต่อ นอกเหนือไปจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีอยู่แล้วโดยทั่วไป

หลักสูตรการเรียนการสอน: จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (และที่ปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) และมีจุดเน้นที่เพิ่มเติมคือ

  • ภาษาอังกฤษ ทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ไวยากรณ์, การแปล, อ่านเขียน และโครงงาน ทั้งโดยครูไทยและครูต่างชาติ
  • การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังฤษเป็นสื่อ โดยครูไทย
  • กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ เช่น ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสื่อสาร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages)

และกิจกรรมอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดตามปกติ

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเปิดรับนักเรียนในรุ่นที่ 3 ในระดับ ม.1 และ 4 ระดับชั้นละ 1 ห้อง (รวม 2 ห้อง) ห้องละ 36 คน โดยรับสมัครในวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สุรวิทยาคาร (ด้านตลาดน้อย) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. รายละเอียดที่เว็บไซต์โรงเรียนสุรวิทยาคาร http://www.sura.ac.th

มาสมัครเรียนกันเยอะๆ นะครับ

Harry Copter
Feb 3, 2019

ติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/iepswk/